Prolog
na Youtube !

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego

Szkoła Prolog może pomóc w przygotowaniach do egzaminu certyfikowanego, zarówno na kursie indywidualnym jak i grupowym (patrz: Intensive 10- Przygotowanie do egzaminu).

Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego mają za zadanie udokumentowanie poziomu znajomości języka polskiego na jednym z wybranych poziomów: 1) B1 – podstawowy, 2) B2 – średni ogólny, 3) C2 – zaawansowany. Z możliwości tej korzystają cudzoziemcy, którzy np. pracują bądź studiują w Polsce oraz osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa (wymagane jest bowiem przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego  na najniższym poziomie – B1). Zdanie egzaminu umożliwia również np. uzyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce oraz uzyskanie dodatkowych punktów (uznawane w niektórych krajach) podczas egzaminu maturalnego za znajomość języka obcego.

Przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego co najmniej 3 razy do roku. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871)

Kompetencje

W trakcie egzaminu sprawdzane są następujące sprawności:

  1. Rozumienie ze słuchu
  2. Poprawność gramatyczna
  3. Rozumienie tekstów pisanych
  4. Pisanie
  5. Mówienie

Poziomy egzaminu

Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

  • B1 – podstawowym
  • B2 – średnim ogólnym
  • C2 – zaawansowanym

Przykładowe testy egzaminacyjne oraz terminy najbliższych egzaminów można odnaleźć na stronie Państwowej Komisji:

http://www.certyfikatpolski.pl/